Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sexualitet och autism

I denna upplaga av Forskarhörnan tittar vi närmare på en artikel om sexualitet och autism: “Aspects of Sexuality in Adolescents and Adults Diagnosed with Autism Spectrum Disorders in Childhood”. Vi frågade Eva Billstedt, legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, och tillika en av artikelns författare, om studiens bidrag och om varför det inom autismforskning gjorts så få studier på området sexualitet.

I början av artikeln skriver ni att forskningen är knapp när det gäller autism och opassande beteenden och sexuella avvikelser. Artikelrubriken är dock “Aspects of Sexuality in Adolescents and Adults Diagnosed with Autism Spectrum Disorders in Childhood”. Varför betonas just bristen på forskning om sexuella avvikelser och opassande beteenden?

- Forskning rörande sexualitet hos personer med autism är begränsad, oavsett om det rör sexuella avvikelser eller sexualitet i stort. I studien har vi fokuserat på parafilier som de är beskrivna i DSM-IV (t.ex. voyeurism, frotteurism) samt opassande sexuellt beteende (t.ex. masturbera offentligt, ta på andras intima kroppsdelar utan tillåtelse), men också om sexualitet, därav artikeltiteln. Vårt antagande är inte att avvikande sexuellt beteende är en generell aspekt av sexualitet hos personer med autism. Syftet med vårt fokus på sexuellt avvikande beteende är att om det förekommer så är det troligtvis problemskapande, både för individen och för omgivningen, och kan kräva åtgärder.

Ni skriver att utvecklingen av sexualitet hos personer med autism förbisetts inom forskningen på grund av att man antagit att personer med autism är sexuellt omogna och/eller ointresserade. Varifrån kommer denna föreställning (vad grundar den sig på)?

- Kardinalsymtom vid autism är bristande social ömsesidighet och en intuitiv svårighet att förstå viktiga aspekter i det sociala samspelet. Detta har länge förknippats med socialt ointresse – att bara för att man har autism så är intresset för relationer med andra människor oviktigt.

Kan du beskriva artikelns syfte?

- Syftet är att undersöka sexualitet inklusive avvikande sexuellt beteende hos personer med autism, både hos en grupp med en intellektuell funktionsnedsättning, där deras anhöriga har tillfrågats, och hos en grupp personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning, där personerna själva har kommit till tals.
Vi undersökte förekomst av sexuellt intresse, sexuell läggning, sexuell
aktivitet, problem med sexualitet, olämpligt sexuellt beteende och sexuella avvikelser/parafilier. Ett annat syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan sexuellt olämpligt beteende och parafilier och mängden autismsymtom, kön, intellektuell förmåga, verbal förmåga och adaptiv funktion.

Hur skulle du vilja sammanfatta artikelns viktigaste resultat?

- Flertalet av deltagarna i studien befanns ha ett sexuellt intresse och visade intresse för det motsatta könet, men ett stort antal individer, i synnerhet i gruppen med intellektuell funktionsnedsättning, hade inte något tydligt sexuellt intresse. Olämpligt sexuellt beteende och parafilier rapporterades för ungefär en fjärdedel av individerna. Vi hittade inget samband mellan olämpligt sexuellt beteende och ålder, kön, verbal förmåga, intellektuell förmåga eller adaptiv funktion. Vi fann dock att parafilier hittades oftare hos individer som hade fler autismsymtom, lägre intellektuell funktionsnivå och lägre adaptiv funktionsnivå.
Självrapporterade sexuella svårigheter var i paritet med det som rapporteras i den allmänna befolkningen.

Vilka praktiska implikationer har dessa resultat?

- Studien visar att sexualitet hos personer med autism inte kan förbises och att flertalet personer med autism inte avviker från den allmänna befolkningen när det gäller sexuellt intresse, sexuellt beteende eller sexuell läggning. Det finns undergrupper som har sexuellt opassande beteende och parafilier och för dessa grupper behövs åtgärder och insatser för att förhindra utvecklingen av mer problematiska beteenden.

Hur gick ni till väga? Vilka för- och nackdelar ser du när det gäller metodvalet att använda sig av strukturerade formulär eller anhörigintervju jämfört med att exempelvis göra djupintervjuer med de omskrivna personerna själva, där frågor om relationer och även sexualitet ingår?

- För gruppen med intellektuell funktionsnedsättning utgick vi från ett föräldraperspektiv eftersom en stor andel av dessa personer hade ett mycket begränsat språk eller inget språk alls. Det finns naturligtvis flera möjliga felkällor i detta förfaringssätt, men det var den möjliga vägen att gå. I gruppen utan intellektuell funktionsnedsättning besvarades ett frågeformulär. Det är möjligt att djupintervjuer hade gett en ytterligare dimension, men för denna studiegrupp kan ifyllandet av formulär med överskådliga och konkreta frågor vara enklare än att delta i ett mer öppet samtal om sexualitet.

I artikeln refereras det genomgående till personunderlaget som individer trots att det senare i texten framgår att det i vissa fall handlar enbart om män. Hur resonerar ni kring att det i studier som fokuserar på män ofta presenteras som allmängiltigt medan studier som fokuserar på kvinnor vanligtvis presenteras som specifika för just kvinnor?

- Majoriteten av deltagarna var män men det var också kvinnor som deltog i vår studie. Det är en övervikt av män som får diagnosen autism vilket gör att deltagarna i autismstudier ofta har en ojämn könsrepresentation med fler män än kvinnor. Att belysa könsskillnader inom sexualitet vid autismforskning är ett viktigt framtida forskningsprojekt.

Varför är forskning på detta område viktig och vad kan den bidra med?

- Det har bedrivits betydande forskning rörande människans sexualitet under de senaste decennierna. Att exkludera personer med autism från denna forskning eller att betrakta personer med autism som utan sexualitet är ett utslag för diskriminering.

Vilka forskningsfrågor inom detta område tycker du är relevanta att forska vidare på?

- Utöver könsskillnader är det relevant att utveckla åtgärdsprogam för personer med autism som uppvisar parafilier.

Artikel:
Fernandes, L..C, Gillberg, C.I., Cederlund, M., Hagberg, B., Gillberg, C., & Billstedt, E. (2016). Aspects of Sexuality in Adolescents and Adults Diagnosed with Autism Spectrum Disorders in Childhood. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, 3155–3165.
https://gup.ub.gu.se/publication/239745

Av Nanna Gillberg

Sidansvarig: Anna Spyrou|Sidan uppdaterades: 2017-05-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?